Xin chào: Khách
Thời khóa biểu học kỳ 2(2016-2017) Khóa 15&16 và học lại dự kiến để sinh viên đăng ký
Ngày đăng : 12/6/2016 9:58:00 AM
    

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký

- Cần xem lại thông báo về việc đang  học phần học kỳ 2/2016-2017

- Sinh viên bị mất, quên tài khoản đăng ký học phần vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT (lầu 1 nhà A) để được hỗ trợ.

- Sinh viên cần tư vấn việc đăng ký chọn học phần trong học kỳ 2/ 2016-2017 cần liên hệ Giáo viên Cố Vấn Học Tập của lớp mình hoặc Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

- Sinh viên có nhu cầu trả nợ các học phần còn nợ mà các học phần đó không có trong các thời khóa biểu bên dưới vui lòng liên hệ Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

Vui lòng tải file để xem thời khóa biểu....
http://www.itc.edu.vn/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-22016-2017-cd-khoa-15-16-sinh-vien-su-dung-de-dang-ky-dot-2--cac-khoa-cac-nganh.aspx