Xin chào: Khách
Thời khóa biểu học kỳ 1/2016-2017 - Sinh viên sử dụng để đăng ký đợt 2- các Khoa các ngành.
Ngày đăng : 8/11/2016 7:57:00 PM
    
    Sinh viên các Khóa <= 15, vui lòng xem kỹ thời khóa biểu chọn lịch học phù hợp trước khi đăng ký học phần.