Xin chào: Khách
Thời khóa biểu học kỳ 1 (2016-2017) dự kiến để sinh viên đăng ký - các Khoa các ngành.
Ngày đăng : 8/1/2016 2:15:00 PM
    Sinh viên các Khóa <= 15, vui lòng xem kỹ thời khóa biểu chọn lịch học phù hợp trước khi đăng ký học phần.