Xin chào: Khách
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HKI/2016-2017
Ngày đăng : 7/27/2016 7:11:00 PM
    Sinh viên các Khóa <= 15, vui lòng đọc kỹ thông báo để nắm rõ các mốc thời gian đăng ký và danh mục các học phần theo Khóa theo ngành.