Xin chào: Khách
Thông báo v/v đăng ký học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh" hè 2016
Ngày đăng : 6/17/2016 10:11:00 AM
    Sinh viên hệ Cao Đẳng và TCCN các Khóa chưa học hoặc đã học nhưng chưa đạt học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh" vui lòng xem thông báo.