Xin chào: Khách
Thông báo v/v đăng ký học phần Anh văn Toeic cho hệ CĐ khóa 14 hk 2 2014-2015
Ngày đăng : 2/9/2015 11:10:00 AM
    Đăng ký học phần: Từ ngày 14/02/2015 đến ngày 01/03/2015
Điều chỉnh & đăng ký bổ sung: Từ ngày 02/03/2015 đến ngày 06/3/2015
Học kỳ 2/2014 – 2015 bắt đầu từ ngày 09/03/2015;